فیلم سینمایی ایده اصلی‌ (Mastermind)

Where was it filmed?

Film Friendly Towns

Shooting: 
2018
Release: 
2019
Type: 
Feature Film
Director: 
Azita Mougouie
Production Co.: 
Aria Persys Film Production
Country: 
Iran
Actors: 
Pejman Jamshidi, Merila Zarei, Bahram Radan, Hanieh Tavasoli
Trailer: