Rodar a Barcelona


ALERTA: Consulteu les Mesures a implementar Covid-19 abans de sol·licitar el vostre permís de rodatge a la Via Pública, Espais verds públics i Platges i Mercats municipals.


Com tramitar permisos de rodatge?

La Barcelona Film Commission ofereix assessorament a les produccions i actua d'intermediària entre aquestes i els diferents departaments de l'Administració pública per ajudar a tramitar els permisos de rodatge i sol·licitar l'exempció i/o la reducció de taxes per a produccions de tipus no publicitari a la ciutat de Barcelona. Organitza reunions de coordinació de preparació dels rodatges a Barcelona i ofereix a través d'aquest web una base de dades d'empreses i professionals de l'audiovisual a Catalunya, així com de localitzacions arreu del territori.

Via pública

L'Oficina d'Informació i Tràmits de la Guàrdia Urbana (OIT) és qui emet els permisos per ocupació de la via pública per filmacions a la ciutat de Barcelona.

Hi ha diversos tipus de permisos d’ocupació de la via pública per filmacions que es poden tramitar a la ciutat de Barcelona:

Autorització bàsica d'ocupació de l'espai públic per filmacions (abans Assabentat o Permís General):

 • Aquest permís autoritza filmar lliurement per tota la via pública de la ciutat de Barcelona (carrers i places) amb un equip reduït (màx. 10 persones + 1 càmera + 1 trípode)
 • L'horari de cobertura serà sempre i per defecte entre les 8h i les 22h.
 • Es pot sol·licitar per diversos dies seguits, màxim 30. 
 • Els residents a l’Estat Espanyol s’han d’auto-tramitar el permís a través del Portal de Tràmits de l’Ajuntament de Barcelona, i ho poden fer amb 24h d'antelació. Consulta aquí com fer-ho.
 • Per als no-residents podem gestionar-lo des de la Barcelona Film Commission amb 48h d’antelació. Consulta aquí com fer-ho. 
 • Preu: És totalment gratuït per tot tipus de produccions.

Llicència d'ocupació de l'espai públic per filmacions (abans No Assabentat o Permís concret):

 • Totes aquelles sol·licituds que requereixen un equip de més de 10 persones amb 1 càmera i 1 trípode i/o reserva d'espai per estacionament* de vehicles tècnics.
 • Aquests permisos requereixen mínim 5 dies hàbils per tramitar-se.
 • Per sol·licitar aquest permís si es tracta d’una producció comercial, s’ha de gestionar a través de la Oficina d'Informació i Tràmits de la Guàrdia Urbana (OIT). Podeu contactar amb la OIT: 93 291 50 30, gu_oit_filmacions@bcn.cat.
 • Per sol·licitar aquest permís si es tracta d’una producció no comercial s’han de gestionar a través de la Barcelona Film Commission. Consulta aquí com gestionar-ho a través de la BFC. 
 • Preus:
  • Totes les produccions: Taxa de tramitació de 80.54€ per sol·licitud.**
  • Només en el cas de les produccions de tipus comercial: Taxa d’ocupació de via pública.
   - Filmacions 600€ per dia i localització.
   - Sessions fotogràfiques 336€ per dia i localització.

*Consulta la normativa per reservar espai per estacionar.

**Taxa de tramitació: Cada sol·licitud de permís No Assabentat ha d’anar acompanyada del justificant del pagament de l’autoliquidació de taxes de tràmits gestionats per la Guàrdia Urbana. Aquesta autoliquidació, que pot efectuar qualsevol persona física o jurídica, amb o sense certificat digital, es tramita a través del Portal de Tràmits de l'Ajuntament. 

NOTA: L'import de l'autoliquidació no es retornarà en cap cas. Així que recomanem que ens expliqueu el que voleu fer abans de pagar la taxa, per si no és una sol·licitud viable, o està fora de termini, etc.

Les úniques exemptes de pagar la taxa de tramitació són:

 • L'Estat, la Generalitat de Catalunya i les entitats locals per la prestació de serveis públics, directament o a través de tercers.
 • Els partits polítics en període electoral.
 • Els centres d’ensenyament reglat que sol·licitin el permís com a exercici acadèmic.

En tots aquests casos, en el moment de la sol•licitud del permís, s’haurà d’adjuntar un document que acrediti que la petició prové d’una administració pública o d’alguna de les persones o entitats citades en el present apartat.

Permís general de camera-car:

 • El Permís General de camera-car autoritza a circular lliurement amb camera-car per totes les vies de Barcelona, excepte la Ronda de Dalt (B-20), Ronda Litoral (B-10) i la Ronda del Mig.
 • En cap cas es podrà ocupar el carril bus.
 • En cas que els vehicles circulin en paral·lel, ho hauran de fer en carrils contigus i sempre haurà de quedar lliure com a mínim un carril de circulació que no sigui el carril bus.
 • Acompanyant el camera-car, podrà circular un vehicle d’escena, respectant les normes de trànsit. En el cas dels càmera-car amb plataforma, el vehicle d’escena es podrà col·locar sobre la plataforma.
 • Acompanyant al camera-car i al vehicle d’escena, com a màxim podran circular dos vehicles de suport, respectant les normes de trànsit.
 • En cas d’utilitzar un camera-car amb plataforma, aquesta no podrà sobrepassar les mides autoritzades (2.55m). Si sobrepassa aquestes mides, haurà de tramitar-se una Llicència d'ocupació.
 • En cas d’utilitzar un camera-car amb la càmera adossada al vehicle, el dispositiu de subjecció no podrà sobrepassar les mides autoritzades (2.55m). Si sobrepassa aquestes mides, haurà de tramitar-se un permís Llicència d'ocupació.
 • Queda prohibit tallar o destorbar en cap moment el trànsit de vehicles o de vianants.
 • Es pot sol·licitar per diversos dies seguits, màxim 30.
 • A diferència del Permís General de Via pública aquest no té un horari predefinit, així que podeu sol·licitar-ho entre les 00h i les 23.59h.
 • Preu: És totalment gratuït per tot tipus de produccions.
 • Els residents a l’Estat Espanyol s’han d’auto-tramitar el permís a través del Portal de Tràmits de l’Ajuntament de Barcelona, i ho poden fer amb 24h d'antelació. Consulta aquí com fer-ho.
 • Per als no-residents podem gestionar-lo des de la Barcelona Film Commission amb 48h d’antelació. Consulta aquí com fer-ho. 

Per a més informació sobre com sol·licitar permisos de rodatge i reserves d'estacionament, no dubteu en contactar amb nosaltres.

 • En cas de produccions culturals
  Barcelona Film Commission
  Tel. +34 93 454 80 66
  filmcommission@bcn.cat
   
 • En cas de produccions comercials
  Oficina d'Informació i tràmits
  Guàrdia Urbana
  Tel. +34 93 291 50 30/29
  gu_oit_filmacions@bcn.cat

Espais verds públics i Platges

Espais verds (Parcs i Jardins)

L'organisme encarregat d’autoritzar les filmacions o sessions fotogràfiques als espais verds de titularitat municipal és l'Institut Municipal de Parcs i Jardins de Barcelona (IMPJ). Aquest, sempre lliura un document escrit amb les condicions per als rodatges que autoritza.

Les sol·licituds de permisos de filmació o sessió fotogràfica en espais gestionats per l’IMPJ han de realitzar-se amb mínim 15 dies d’antelació, i aquestes han de ser per un dia i localització concreta. Cal tenir en compte que alguns espais tenen condicions especials com per exemple el Parc Güell, el Parc de la Ciutadella o el Parc del Laberint d’Horta. Comproveu les seves condicions a la seva fitxa de localització, que trobareu al Directori de Localitzacions.

Les taxes establertes per a produccions publicitàries són de 600€ (per dia i per localització) per als rodatges i 336€ per a les sessions fotogràfiques (veure Ordenança fiscal núm. 3.10).
Des de Barcelona Film Commission vetllem per la gratuïtat de les taxes per a tots aquells rodatges no publicitaris que contribueixen a la difusió de la ciutat i la seva identitat.

Per sol·licitar un permís de filmació, en el cas de les produccions no publicitàries (és a dir no relacionades amb una marca comercial), cal omplir a través d’aquest web els formularis de Registre de Producció (només 1 cop per projecte) i la Sol·licitud d'espais (per cada espai i dia que vulgueu sol·licitar).

En el cas de les produccions publicitàries us haureu de dirigir directament a l’IMPJ. Trobareu el contacte més avall.

Cal tenir en compte que hi ha alguns espais que són gestionats per l’IMPJ malgrat que no ho sembli, com per exemple la Plaça Gaudí, la Plaça Sagrada Família, el Carrer Destillers, la Zona de Banys Fòrum, els Passeigs Marítims, o el Parc Camp de la Bóta.

I també, a l’inrevés, hi ha alguns Parcs a la ciutat que no són gestionats per l’Institut Municipal de Parcs i Jardins (o no només) i que per tant no segueixen les mateixes directrius. Us deixem un llistat dels més destacats i qui és el seu gestor. A la seva fitxa del Directori de Localitzacions hi trobareu les dades de contacte:

Platges i espigons

Les autoritzacions per filmar en platges i espigons de dins del terme municipal de Barcelona, també les gestiona l’Institut Municipal de Parcs i Jardins (IMPJ). Aquest, sempre lliura un document escrit amb les condicions per als rodatges que autoritza.

Les sol·licituds de permisos de filmació o sessió fotogràfica en aquests espais han de realitzar-se amb 15 dies d’antelació, i aquestes han de ser per un dia i una platja/espigó concret. Les autoritzacions de rodatge en espigons no autoritza l’accés a espais restringits.

Les taxes establertes per a tot tipus de produccions són de 150€ quan la ocupació requereixi entre 0 i 50m2. A partir dels 50m2, són 50€ per cada 50m2 extra. ALERTA: aquesta informació és recent i podria haver canviat, si voleu rodar en platges consulteu-nos l’estat de la normativa.

De juny a setembre els rodatges a les platges i espigons estan restringits i només s’autoritzen de dilluns a divendres, entre les 7h i les 10h del matí o entre les 19h i les 22h del vespre.

Per sol·licitar permisos a les platges i espigons, en casos de produccions no publicitàries, cal omplir a través d’aquest web els formularis de Registre de Producció (només 1 cop per projecte) i la Sol·licitud d'espais (per cada espai i dia que vulgueu sol·licitar).

Per a més informació sobre com sol·licitar permisos de rodatge en Parcs, Jardins o platges, adreceu-vos a:

 • En cas de produccions culturals
  Barcelona Film Commission
  Tel. +34 93 454 80 66
  filmcommission@bcn.cat
   
 • En cas de produccions comercials
  Institut Municipal Parcs i Jardins
  Permisos i Concessions

  Tel. +34 93 256 20 34 / 35
  permisos_masu@bcn.cat

Mercats

Per realitzar filmacions a l’interior dels Mercats Municipals podeu contactar amb la Barcelona Film Commission per gestionar-los de forma gratuïta si es tracta d’una producció institucional o acadèmica (omplir Sol·licitud d'espais). Per la resta de produccions, podeu sol·licitar el permís seguint les indicacions del seu web (Tràmits i Serveis > Filmacions/Fotografies als mercats municipals). Els permisos s’han de sol·licitar amb una setmana d’antelació.

Segons l’última Ordenança fiscal núm. 3.6: les activitats corresponents a filmacions i gravacions i per a impressió de fotografies de caràcter publicitari o comercial amb finalitat lucrativa en els mercats de zona i especials, si no produeixen alteració de la finalitat normal de l’activitat habitual i amb autorització municipal prèvia, hauran de pagar:

 • Gravacions per a vídeos promocionals (195,89€): Aquelles filmacions que puguin dur-se a terme amb el mercat obert i amb equips reduïts, és a dir màxim 5 persones amb 1 càmera sense trípode. 
 • Filmacions publicitàries o cinematogràfiques, per dia o fracció i mercat (783,52€)
 • Fotografies, per dia o fracció i mercat (131,02€)

Per a més informació sobre com sol·licitar permisos de rodatge als Mercats Municipals adreceu-vos a:

 • En cas de produccions culturals
  Barcelona Film Commission
  Tel. +34 93 454 80 66
  filmcommission@bcn.cat
   
 • En cas de produccions comercials
  Institut de Mercats Municipals
  Tel. +34 93 413 28 90
  mercatsbcn@bcn.cat

Cementiris

Els nou cementiris de la ciutat de Barcelona (Monjuïc, Poblenou, Sant Andreu, Les Corts, Collserola, Horta, Sants, Sarrià i Sant Gervasi) i els dos centres de cremació situats a Montjuïc i Collserola són gestionats per Cementiris de Barcelona, S.A., una empresa del grup B:SM.

Per sol·licitar permisos per realitzar-hi filmacions o sessions fotogràfiques, aquests s’han de gestionar a través de la Barcelona Film Commission, omplint els formularis online Registre la producció (si no l’heu omplert ja) i la Sol·licitud d'espais.

Per als treballs acadèmics s’han de tenir en compte les següents condicions:

 • Es necessita mínim una setmana d'antelació per tramitar-ho.
 • Només s’autoritzaran les filmacions/sessions fotogràfiques en horari d’obertura del Cementiri (podeu consultar l’horari en cada cas al web de CBSA).
 • Serà necessari concretar una visita de localització amb els gestors (us facilitarem el contacte una vegada ens hagueu fet arribar els formularis).
 • El permís serà gratuït si s’adjunta una carta de l’escola acreditant que es un treball acadèmic (enviar a filmcommission@bcn.cat)

Per la resta de produccions, cal tenir en compte les següents condicions:

 • Es necessita mínim una setmana d'antelació per tramitar-ho.
 • Totes les produccions hauran de pagar la taxa de filmació segons l’ordenança de Cementiris, que és de 591,16 €.
 • A més hauran d’anar acompanyats per una persona de seguretat que contractarà CBSA però que anirà a càrrec de la productora (aprox. 20€/h. Mínim 4 hores).
 • Es redactarà un contracte per la qual cosa faran falta les dades fiscals de l’empresa i el nom i DNI de la persona signarà (enviar a filmcommission@bcn.cat).
 • Caldrà enviar una còpia d’una pòlissa d’assegurança de Responsabilitat Civil que cobreixi qualsevol reclamació per desperfectes ocasionats a les instal·lacions i persones de CBSA o a tercers, per un import de fins a SIS-CENTS MIL EUROS (600.000 €) i el comprovant del pagament de l’última quota de la prima corresponent (enviar a filmcommission@bcn.cat).
 • El dia de la signatura hauran de lliurar 1.000 € en concepte de garantia (el número pot variar depenent del material i el que s'hagi de fer), que li serà retornada una vegada finalitzada la filmació.

Per més informació, no dubteu en contactar amb nosaltres.

Instal·lacions Municipals

Per a l'ús d'edificis municipals hi ha fixades unes taxes o preus públics que varien segons el tipus d'espai i l'entitat que el gestiona. La Barcelona Film Commission treballa perquè, en el cas de filmacions de pel·lícules, vídeos i enregistraments televisius de caràcter professional no publicitari, les productores gaudeixin d'una reducció total o parcial de les taxes d'ocupació per rodar en edificis públics, com ara museus, escoles, instal·lacions esportives, centres cívics o seus de districte. La diversitat d'espais que s'acullen a aquesta categoria i la gran varietat de tipus de rodatges possibles obliguen a fer un estudi i un anàlisi individualitzat de cada sol·licitud i donen lloc a resolucions no sempre idèntiques. En tots els casos, els anuncis de publicitat comercial han d'abonar les taxes corresponents a l'ocupació dels espais municipals. Cal tenir present que les despeses derivades de la filmació i l'ocupació dels espais, com poden ser el servei de neteja, vigilància o possibles reparacions i/o desperfectes, són a càrrec de la productora.

Per a més informació sobre com filmar en alguna instal·lació municipal en concret, contacteu amb nosaltres.