Rodar a Barcelona

Com tramitar permisos de rodatge?

La Barcelona Film Commission ofereix assessorament a les produccions i actua d'intermediària entre aquestes i els diferents departaments de l'Administració pública per ajudar a tramitar els permisos de rodatge per a produccions de tipus no publicitari a la ciutat de Barcelona. Organitza reunions de coordinació de preparació dels rodatges a Barcelona i ofereix a través d'aquest web una base de dades d'empreses i professionals de l'audiovisual a Catalunya, així com de localitzacions arreu del territori.

Via pública

L'Oficina d'Informació i Tràmits de la Guàrdia Urbana (OIT) és qui emet els permisos per ocupació de la via pública per filmacions a la ciutat de Barcelona.

Hi ha diversos tipus de permisos d’ocupació de la via pública per filmacions que es poden tramitar a la ciutat de Barcelona:

Autorització bàsica d'ocupació de l'espai públic per filmacions (abans Assabentat o Permís General):

 • Aquest permís autoritza filmar lliurement per tota la via pública de la ciutat de Barcelona (carrers i places) amb un equip reduït (màx. 10 persones + 1 càmera + 1 trípode)
 • L'horari de cobertura serà sempre i per defecte entre les 8h i les 22h.
 • Es pot sol·licitar per diversos dies seguits, màxim 30. 
 • Els residents a l’Estat Espanyol s’han d’auto-tramitar el permís a través del Portal de Tràmits de l’Ajuntament de Barcelona, i ho poden fer amb 24h d'antelació. Consulta aquí com fer-ho.
 • Per als no-residents podem gestionar-lo des de la Barcelona Film Commission amb 48h d’antelació. Consulta aquí com fer-ho. 
 • Preu: És totalment gratuït per tot tipus de produccions.

Llicència d'ocupació de l'espai públic per filmacions (abans No Assabentat o Permís concret):

 • Totes aquelles sol·licituds que requereixen un equip de més de 10 persones amb 1 càmera i 1 trípode i/o reserva d'espai per estacionament* de vehicles tècnics.
 • Aquests permisos requereixen mínim 5 dies hàbils per tramitar-se.
 • Per sol·licitar aquest permís si es tracta d’una producció comercial, s’ha de fer a través del Portal de Tràmits de l’Ajuntament de Barcelona. Consulteu el Manual de Tramitació abans d'iniciar el tràmit.
  Per consultes podeu contactar amb la Oficina d'Informació i Tràmits de la Guàrdia Urbana (OIT): 93 291 50 30 // 93 291 50 29 //93 291 50 38 , gu_oit_filmacions@bcn.cat.
 • Per sol·licitar aquest permís si es tracta d’una producció no comercial s’han de gestionar a través de la Barcelona Film Commission. Consulta aquí com gestionar-ho a través de la BFC. 
 • Preus:
  • Taxa de tramitació de 89.59€ per sol·licitud.**
  • Taxa d’ocupació de via pública***.
   - Filmacions 600€ per dia i localització.
   - Sessions fotogràfiques 336€ per dia i localització.

*Consulta la normativa per reservar espai per estacionar i el protocol de senyalització per la reserva d'espais.

**Taxa de tramitació: Cada sol·licitud de permís No Assabentat ha d’anar acompanyada del justificant del pagament de l’autoliquidació de taxes de tràmits gestionats per la Guàrdia Urbana. Aquesta autoliquidació, que pot efectuar qualsevol persona física o jurídica, amb o sense certificat digital, es tramita a través del Portal de Tràmits de l'Ajuntament. 

***Consulta aquí com sol·licitar la reducció del 90% de les taxes d'ocupació per produccions culturals. Consulta com fer el tràmit aquí.

NOTA: L'import de l'autoliquidació no es retornarà en cap cas. Així que recomanem que ens expliqueu el que voleu fer abans de pagar la taxa, per si no és una sol·licitud viable, o està fora de termini, etc.

Les úniques exemptes de pagar la taxa de tramitació i la taxa d'ocupació són:

 • L'Estat, la Generalitat de Catalunya i les entitats locals per la prestació de serveis públics, directament o a través de tercers.
 • Els partits polítics en període electoral.
 • Els centres d’ensenyament reglat que sol·licitin el permís com a exercici acadèmic.

En tots aquests casos, en el moment de la sol•licitud del permís, s’haurà d’adjuntar un document que acrediti que la petició prové d’una administració pública o d’alguna de les persones o entitats citades en el present apartat.

Permís general de camera-car:

 • El Permís General de camera-car autoritza a circular lliurement amb camera-car per totes les vies de Barcelona, excepte la Ronda de Dalt (B-20), Ronda Litoral (B-10) i la Ronda del Mig.
 • En cap cas es podrà ocupar el carril bus.
 • En cas que els vehicles circulin en paral·lel, ho hauran de fer en carrils contigus i sempre haurà de quedar lliure com a mínim un carril de circulació que no sigui el carril bus.
 • Acompanyant el camera-car, podrà circular un vehicle d’escena, respectant les normes de trànsit. En el cas dels càmera-car amb plataforma, el vehicle d’escena es podrà col·locar sobre la plataforma.
 • Acompanyant al camera-car i al vehicle d’escena, com a màxim podran circular dos vehicles de suport, respectant les normes de trànsit.
 • En cas d’utilitzar un camera-car amb plataforma, aquesta no podrà sobrepassar les mides autoritzades (2.55m). Si sobrepassa aquestes mides, haurà de tramitar-se un permís No Assabentat.
 • En cas d’utilitzar un camera-car amb la càmera adossada al vehicle, el dispositiu de subjecció no podrà sobrepassar les mides autoritzades (2.55m). Si sobrepassa aquestes mides, haurà de tramitar-se un permís No Assabentat.
 • Queda prohibit tallar o destorbar en cap moment el trànsit de vehicles o de vianants.
 • Es pot sol·licitar per diversos dies seguits, màxim 30.
 • A diferència del Permís General de Via pública aquest no té un horari predefinit, així que podeu sol·licitar-ho entre les 00h i les 23.59h.
 • Preu: És totalment gratuït per tot tipus de produccions.
 • Els residents a l’Estat Espanyol s’han d’auto-tramitar el permís a través del Portal de Tràmits de l’Ajuntament de Barcelona, i ho poden fer amb 24h d'antelació. Consulta aquí com fer-ho.
 • Per als no-residents podem gestionar-lo des de la Barcelona Film Commission amb 48h d’antelació. Consulta aquí com fer-ho. 

Per a més informació sobre com sol·licitar permisos de rodatge i reserves d'estacionament, no dubteu en contactar amb nosaltres.

 • En cas de produccions culturals
  Barcelona Film Commission
  Tel. +34 93 454 80 66
  filmcommission@bcn.cat
   
 • En cas de produccions comercials
  Oficina d'Informació i tràmits
  Guàrdia Urbana
  Tel. +34 93 291 50 30/29
  gu_oit_filmacions@bcn.cat

Espais verds públics i Platges

Espais verds (Parcs i Jardins)

L'organisme encarregat d’autoritzar les filmacions o sessions fotogràfiques als espais verds de titularitat municipal és l'Institut Municipal de Parcs i Jardins de Barcelona (IMPJ). Aquest, sempre lliura un document escrit amb les condicions per als rodatges que autoritza.

Les sol·licituds de permisos de filmació o sessió fotogràfica en espais gestionats per l’IMPJ han de realitzar-se amb mínim 15 dies d’antelació, i aquestes han de ser per un dia i localització concreta. Cal tenir en compte que alguns espais tenen condicions especials com per exemple el Parc Güell, el Parc de la Ciutadella o el Parc del Laberint d’Horta. Comproveu les seves condicions a la seva fitxa de localització, que trobareu al Directori de Localitzacions.

Les taxes establertes per a produccions publicitàries són de 600€ (per dia i per localització) per als rodatges i 336€ per a les sessions fotogràfiques (veure Ordenança fiscal núm. 3.10).
Des de Barcelona Film Commission vetllem per la gratuïtat de les taxes per a tots aquells rodatges no publicitaris que contribueixen a la difusió de la ciutat i la seva identitat.

Per sol·licitar un permís de filmació, en el cas de les produccions no publicitàries (és a dir no relacionades amb una marca comercial), cal omplir a través d’aquest web els formularis de Registre de Producció (només 1 cop per projecte) i la Sol·licitud d'espais (per cada espai i dia que vulgueu sol·licitar).

En el cas de les produccions publicitàries us haureu de dirigir directament a l’IMPJ. Trobareu el contacte més avall.

Cal tenir en compte que hi ha alguns espais que són gestionats per l’IMPJ malgrat que no ho sembli, com per exemple la Plaça Gaudí, la Plaça Sagrada Família, el Carrer Destillers, la Zona de Banys Fòrum, els Passeigs Marítims, o el Parc Camp de la Bóta.

I també, a l’inrevés, hi ha alguns Parcs a la ciutat que no són gestionats per l’Institut Municipal de Parcs i Jardins (o no només) i que per tant no segueixen les mateixes directrius. Us deixem un llistat dels més destacats i qui és el seu gestor. A la seva fitxa del Directori de Localitzacions hi trobareu les dades de contacte:

Platges i espigons

Les autoritzacions per filmar en platges i espigons de dins del terme municipal de Barcelona, també les gestiona l’Institut Municipal de Parcs i Jardins (IMPJ). Aquest, sempre lliura un document escrit amb les condicions per als rodatges que autoritza.

Les sol·licituds de permisos de filmació o sessió fotogràfica en aquests espais han de realitzar-se amb 15 dies d’antelació, i aquestes han de ser per un dia i una platja/espigó concret. Les autoritzacions de rodatge en espigons no autoritza l’accés a espais restringits.

Les taxes establertes per a tot tipus de produccions són de 150€ quan la ocupació requereixi entre 0 i 50m2. A partir dels 50m2, són 50€ per cada 50m2 extra. ALERTA: aquesta informació podria haver canviat, si voleu rodar en platges consulteu l’estat de la normativa.

De juny a setembre els rodatges a les platges i espigons estan restringits i només s’autoritzen de dilluns a divendres, entre les 7h i les 10h del matí o entre les 19h i les 22h del vespre.

Per sol·licitar permisos a les platges i espigons, en casos de produccions no publicitàries, cal omplir a través d’aquest web els formularis de Registre de Producció (només 1 cop per projecte) i la Sol·licitud d'espais (per cada espai i dia que vulgueu sol·licitar).

Per a més informació sobre com sol·licitar permisos de rodatge en Parcs, Jardins o platges, adreceu-vos a:

 • En cas de produccions culturals
  Barcelona Film Commission
  Tel. +34 93 454 80 66
  filmcommission@bcn.cat
   
 • En cas de produccions comercials
  Institut Municipal Parcs i Jardins
  Permisos i Concessions

  permisos_masu@bcn.cat

Mercats municipals

Per realitzar filmacions a l’interior dels Mercats Municipals podeu contactar amb la Barcelona Film Commission per gestionar-los de forma gratuïta si es tracta d’una producció institucional o acadèmica (omplir Sol·licitud d'espais). Per la resta de produccions, podeu sol·licitar el permís seguint les indicacions del seu web (Tràmits i Serveis > Filmacions/Fotografies als mercats municipals). Els permisos s’han de sol·licitar amb una setmana d’antelació.

Segons la Ordenança fiscal núm. 3.6: Les activitats corresponents a filmacions i gravacions i per a la realització de fotografies de caràcter publicitari o comercial amb finalitat lucrativa en els mercats de zona i especials, si no produeixen alteració de la finalitat normal de l'activitat habitual i amb l'autorització municipal prèvia, hauran de pagar (Per dia o fracció i mercat):

 • Gravacions per a vídeos promocionals o corporatius, difusió: online. 200 € 
 • Filmacions per spots publicitaris o llargmetratges cinematogràfics, difusió: televisió, cinema, online. 785 € 
 • Fotografies promocionals o corporatives, difusió: online, offline 140 € 
 • Fotografies per anuncis publicitaris: difusió: online, offline 475 €

Resten exemptes d'aquesta taxa les activitats corresponents a filmacions i fotografies de caràcter institucional realitzades per entitats públiques o per encàrrec seu. També quedaran exempts de taxa les gravacions i fotografies per informatius o documentals per mitjans de comunicació, per projectes culturals sense ànim de lucre i per a exercicis acadèmics.

Per a més informació sobre com sol·licitar permisos de rodatge als Mercats Municipals adreceu-vos a:

 • En cas de produccions culturals
  Barcelona Film Commission
  Tel. +34 93 454 80 66
  filmcommission@bcn.cat
   
 • En cas de produccions comercials
  Institut de Mercats Municipals
  Tel. +34 93 413 28 90
  mercatsbcn@bcn.cat

Instal·lacions Municipals

Per a l'ús d'edificis municipals hi ha fixades unes taxes o preus públics que varien segons el tipus d'espai i l'entitat que el gestiona. La Barcelona Film Commission treballa perquè, en el cas de filmacions de pel·lícules, vídeos i enregistraments televisius de caràcter professional no publicitari, les productores gaudeixin d'una reducció total o parcial de les taxes d'ocupació per rodar en edificis públics, com ara museus, escoles, instal·lacions esportives, centres cívics o seus de districte. La diversitat d'espais que s'acullen a aquesta categoria i la gran varietat de tipus de rodatges possibles obliguen a fer un estudi i un anàlisi individualitzat de cada sol·licitud i donen lloc a resolucions no sempre idèntiques. En tots els casos, els anuncis de publicitat comercial han d'abonar les taxes corresponents a l'ocupació dels espais municipals. Cal tenir present que les despeses derivades de la filmació i l'ocupació dels espais, com poden ser el servei de neteja, vigilància o possibles reparacions i/o desperfectes, són a càrrec de la productora.

Per a més informació sobre com filmar en alguna instal·lació municipal en concret, contacteu amb nosaltres.

Cementiris

Els nou cementiris de la ciutat de Barcelona i els dos centres de cremació situats a Montjuïc i Collserola són gestionats per Cementiris de Barcelona, S.A. Aquesta entitat és l’encarregada d’autoritzar els permisos per filmar o fotografiar.

Per sol·licitar autorització per realitzar filmacions o fotografies amb finalitat publicitària caldrà contactar directament amb CBSA: comunicacio@cbsa.cat.

En el cas dels projectes sense finalitat publicitària les sol·licituds s’han de vehicular a través de la Barcelona Film Commission (BFC). A continuació trobareu la informació sobre com fer-ho:

Filmacions:

A l’hora de planificar el vostre rodatge en un cementiri i/o un crematori, cal tenir en compte les següents condicions:

 • Cada cementiri té unes característiques singulars i especifiques, per aquest motiu cada sol·licitud es valora individualment segons necessitats del rodatge i del cementiri.
 • Caldrà descriure detalladament l’escena a rodar, ja que no s’autoritzaran filmacions ni sessions fotogràfiques que no respectin la naturalesa de l’espai.
 • Només s’autoritzaran les filmacions en horari d’obertura dels cementiris (de 8h a 18h, excepte el de St Gervasi que tanca a les 17.30h)
 • Les filmacions en crematoris, només podran tenir lloc de 18h a 6h.
 • Els enterraments sempre tindran prioritat sobre les filmacions, sigui quina sigui l’antelació amb la qual s’hagi tramitat el permís.
 • No està permès filmar-hi videoclips musicals.
 • No està permès filmar treballadors de CBSA sense la seva autorització, ni la filmació d’enterraments sense l’autorització de les famílies.
 • Qualsevol interacció amb tombes, sepultures, làpides, etc. requerirà autorització expressa de CBSA, ja que no es pot filmar/modificar/decorar sepultures ni els noms de les tombes sense autorització del titular.

TERMINIS (orientatius segons la complexitat del rodatge):

 • 1 setmana per filmacions senzilles de tipus informatiu/divulgatiu.
 • 2 setmanes per projectes acadèmics o amateurs, de complexitat mitjana.
 • 4 setmanes si es tracta de produccions més complexes (espots publicitaris, sèries i llargmetratges).

PREUS:

La Taxa de Filmació en cementiris és de 715.30€. A més a més, totes les produccions hauran d’anar acompanyades de personal de seguretat (tants vigilants com sets hi hagi). Aquest servei el contractarà directament el sol·licitant a l’empresa de seguretat indicada per CBSA.

Segons la complexitat del rodatge, serà necessari lliurar un dipòsit de garantia (la quantitat es fixarà segons necessitats). Aquest dipòsit serà retornat una vegada finalitzada la filmació, si tot es troba en correcte estat.

Supòsits de no subjecció:
No es cobrarà la Taxa de Filmació, amb independència de l'obligació de sol·licitar l’autorització, en els següents casos:

 • Els treballs acadèmics, aportant una carta específica per al projecte del Centre d’Estudis i degudament signada pel responsable.
  A més a més, disposaran de 4 hores d’acompanyament de seguretat sense cost. A partir de les 4 hores, n’hauran d’assumir el pagament.
   
 • Les produccions per institucions, aportant una carta de l’organisme corresponent certificant que el sol·licitant està realitzant un encàrrec per ells.
 • Els projectes divulgatius, culturals i els projectes amateurs que es realitzin amb micro mecenatge tipus verkami, crowdfunding... degudament acreditat.

PROCEDIMENTS I DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA:

En el cas de les produccions de poca complexitat:

PAS 1: Preparar tota la documentació necessària per sol·licitar el permís:

 • Fotografies de l’espai exacte on es vol realitzar la filmació.
 • Enllaç de la ubicació de Google Maps de l’espai on es vol realitzar la filmació.
 • Còpia de la Pòlissa d’assegurança de Responsabilitat Civil que cobreixi qualsevol reclamació per desperfectes ocasionats a les instal·lacions i persones de CBSA o a tercers, per un import de fins a SIS-CENTS MIL EUROS (600.000 €) i el comprovant del pagament de l’última quota de la prima corresponent.
 • Carta de l’Escola / Carta de la Institució (Si es tracta d’un projecte acadèmic o institucional)

PAS 2: Omplir els formularis online de Registre la producció (si encara no l’heu omplert) i la Sol·licitud d'espais.

PAS 3: Enviar un correu electrònic a filmcommission@bcn.cat amb tota la documentació abans mencionada.

Si tota la informació es correcta, la BFC ho enviarà a CBSA i s’iniciarà el tràmit.
Des de CBSA es posaran en contacte amb el sol·licitant per fer-li arribar un document que s’haurà de retornar signat i que servirà com a autorització.
Si s’escau, també serà necessari aportar el document de comprovant de pagament del personal de seguretat.

En el cas de les produccions de més complexitat:

PAS1: Enviar a BFC un document amb dates, horaris, núm. tècnics, núm. actors, núm. de vehicles, ubicació exacta del rodatge (fotografies de l’espai on es vol realitzar la filmació i enllaç de la ubicació de Google Maps) i descripció de l’escena a rodar.

PAS 2: Si la filmació és viable es demanarà:

 • Documentació referent a Prevencontrol (PRL)
 • Còpia d’una pòlissa d’assegurança de Responsabilitat Civil que cobreixi qualsevol reclamació per desperfectes ocasionats a les instal·lacions i persones de CBSA o a tercers, per un import de fins a SIS-CENTS MIL EUROS (600.000 €) i el comprovant del pagament de l’última quota de la prima corresponent.
 • Dades fiscals de l’empresa i el nom i DNI de la persona signarà el contracte.
 • Comprovant de pagament de la Taxa de filmació, de l’ingrés del dipòsit pactat, de les despeses de seguretat i dels serveis que s’escaiguin segons necessitats (pactats prèviament).

Fotografies:

Per realitzar fotografies a l’interior dels Cementiris cal sol·licitar un permís de fotografia.
Per fer-ho, cal omplir els formularis online de Registre la producció (si encara no l’heu omplert) i la Sol·licitud d'espais.

En cas afirmatiu, CBSA facilitarà al sol·licitant el document de permís de fotografia perquè ho signi i ho retorni, donant conformitat d’haver sigut informat de la normativa:

 • Les imatges només es podran fer durant horari d'obertura dels cementiris (de 8h a 18hs tots els dies de l’any excepte el de St Gervasi que tanca a les 17.30h.
 • En les imatges no podran sortir persones físiques, inscripcions de les sepultures, ni qualsevol tipus de cerimònia o treball funerari que s'estigui realitzant, llevat que hi hagi un permís específic.
 • No s'autoritza la participació d'actors, models, figurants o similars.
 • En cas que les fotografies realitzades als recintes de CBSA siguin exhibides fora de qualsevol àmbit particular, s'ha de demanar autorització prèvia per a la seva distribució a Cementiris de Barcelona, la qual es reserva el seu dret d'autorització.

Per més informació,