Més informació

Filmacions aèries

Filmar amb drons

A partir del 31 de desembre del 2020 va entrar en vigor la nova normativa europea de UAS, que afecta a tots els tipus de drons i de totes les mides. En aquest enllaç trobareu la normativa aplicable:

En aquest mapa s'indica amb detall totes les zones que tenen algun tipus d'afectació i/o restricció per l'enlairament de drons, sigui per ús recreatiu o professional. En funció de l'afectació que tingui, l'operadora de drons haurà de demanar permís a AESA o coordinar-se amb els CTR o zones de control corresponents al voltant dels aeroports, designades per protegir els vols d’entrada i sortida. 

Per a més informació, podeu contactar amb l'Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) - Unidad de Drones:

(+34) 91 396 84 50

drones.aesa@seguridadaerea.es

També podeu consultar les preguntes freqüents de la nova normativa a la seva pàgina web.

Nota: Els municipis no han de donar permís per enlairament de drons excepte si l'operadora requereix ocupar la via pública o un espai municipal concret per tallar el trànsit perquè no es vegin vianants durant la gravació o per reservar un espai d'enlairament i aterratge, per exemple. 

Utilització d’un dron en el context d’una filmació (publicitaria o cultural) a la via pública de Barcelona:

L’Ajuntament de Barcelona disposa d’un protocol provisional per la utilització d’un dron en el context d’una filmació (publicitària o cultural). És el següent:

 1. Gestionar i pagar la taxa de tramitació de sol·licituds d’ocupació de la via pública: A l'apartat "tipus de taxa" caldrà marcar: AUTOR.OCUP.ESPAI PUBL.FILMACIO.
 2. Sol·licitar la Llicència d’Ocupació de l’espai públic per filmacions:
  - Caldrà mencionar la presència del dron (entre totes les altres necessitats d'estacionament, col·locació de material, etc.)
  - Adjuntar el document d'autoliquidació específica de filmació amb dron i el comprovant de pagament (fet al Pas 1).
  - Caldrà incloure les afectacions que comportarà complir les mesures de seguretat necessàries que s’indiquin des d'AESA/Enaire per la filmació amb el dron (talls de trànsit, talls de pas als vianants, etc.) per tal que siguin estudiades i valorades.
 3. És imprescindible que durant la tramitació d’aquesta Llicència, el sol·licitant aporti la següent documentació referent al vol del dron:
  - Autorització d’AESA/Enaire
  - Comprovant de Comunicació als Mossos d’Esquadra
  - Comprovant de Comunicació a USTO de la Guàrdia Urbana de Barcelona (gu_usto@bcn.cat): amb dates, horaris, ubicació de l’afectació i número d’expedient de la Llicència en tràmit.

Sobrevolar ciutats

D'acord amb la normativa d'Aviació Civil, sobrevolar el casc urbà de ciutats amb més de 50.000 habitants -com és el cas de Barcelona- només és possible amb aparells biturbina. Cal fer un comunicat al centre de control de l'aeroport de Barcelona perquè tinguin constància de la presència d'aquest aparell als seus radars. D'altra banda, és molt important tenir en compte que l'altura mínima autoritzada és de 1.000 peus (300 metres aproximadament).

Rodatges amb animals

Per autoritzar la presencia d’animals en un espectacle o filmació s’ha de presentar a la Direcció General d'Agricultura i Ramaderia del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural la següent documentació mitjançant una petició genèrica que trobareu en aquest enllaç:

 • Comunicació (no és un imprès específic) on consti:
  - Animals (espècie, número i origen) que participaran; en alguns casos s’haurà de donar compliment a determinats requisits sanitaris i/o documentació sanitària per traslladar els animals, tràmit a realitzar en el Servei Veterinari Oficial del lloc d’origen. 
  - Lloc i dies.
  - Instal·lacions previstes per donar allotjament als animals d’acord als dies i el seu nombre.
  - Descripció de l’activitat que realitzaran els animals. 
  - Nom i telèfon de la persona de contacte o veterinari responsable dels animals.
  - Document (no és un imprès específic) signat per un veterinari segons el qual els animals es mantindran en condicions i instal·lacions que compleixen els mínims establerts per la legislació vigent en matèria de benestar animal 
   
 • Permís de l’ajuntament* (si és en un espai privat, també del propietari).

*En el cas de Barcelona, per sol·licitar el permís a l'Ajuntament és necessari enviar una Memòria (amb 1 mes d'antelació) a la Oficina de Protecció dels Animals: opab@bcn.cat. Aquesta Memòria ha de contenir la següent informació:

- En que consisteix la filmació
- Data de filmació
- Quins i quants animals hi participen
- Quanta estona, on i com com hi participen
- Copia de les cartilles sanitàries i procedència
- Autoritzacions de transport i quines mesures de benestar es preveuen.
- La memòria ha de ser subscrita pel veterinari responsable del seguiment dels animals

Autorització de la filmació d’escenes fictícies de crueltat, maltractament o sofriment.  

Només cal autorització administrativa prèvia de la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural en els casos que la filmació reprodueixi escenes fictícies de crueltat, maltractament o sofriment d'animals, en l'àmbit territorial de Catalunya, per al cinema, la televisió o d'altres mitjans de difusió, a fi de garantir que el dany sigui simulat i els productes i els mitjans utilitzats no provoquin cap perjudici a l'animal. Es pot presentar la sol·licitud a través d’aquest enllaç. En el cas que es dubti de si es tracta d’una escena fictícia de crueltat, maltractament o sofriment d’animals es pot consultar a la Secció de Protecció d’Animals de Companyia

El mitjà de difusió ha de fer constar que les situacions són fictícies i fer-hi constar el número d'autorització (article 10 del DL 2/2008).

Animals salvatges  

En el cas de la celebració d’esdeveniments amb la presència d’animals salvatges, totes les instal·lacions que allotgen espècies d’animals salvatges potencialment perilloses han d’estar inscrites al Registre de nuclis zoològics. D’acord amb l’article 12.2 del DL 2/2008, queda prohibit exhibir-los i passejar-los per les vies públiques. Només es poden exhibir en zones privades amb l’autorització de la Comissió tècnica d’inspecció de nuclis zoològics amb fauna salvatge i l’autorització municipal si s’escau. Si es té coneixement d’aquest tipus d’activitats, cal informar a la Secció de Protecció d’Animals de Companyia perquè la Comissió tècnica d’inspecció de nuclis zoològics amb fauna salvatge n’autoritzi l’activitat.

Trasllat d’animals 

Tots els animals que es traslladin per Catalunya han de disposar d'un document sanitari de trasllat (Certificat Sanitari de Moviment) expedit a través d’aquest enllaç. Aquest document s’ha de sol·licitar per a cada trasllat; si els animals provenen de l’estranger o d’una altra Comunitat Autònoma, són les autoritats locals les encarregades de facilitar aquest document.

Rodatges amb policia

Mossos d'Esquadra

Per a filmacions en comissaries o edificis dels Mossos d'Esquadra, l'ús de uniformes, vehicles oficials o altres consultes relacionades amb la imatge del cos policial, contacteu amb rodatges.mossos@gencat.cat

Rodatges amb armes i explosius

Segons l’article 149.3 del Reglament d’Armes, excepte actuacions pròpies de les Forces Armades i de les Forces dels Cossos de Seguretat, així com les activitats cinegètiques, que es regiran per les seves legislacions especials, la realització de qualsevol classe de concurs o activitats amb armes de foc, d’aire comprimit de la categoria 3ª 3 o armes acústiques i de salves que tinguin lloc fora de camps polígons, galeries de tir autoritzades o espais permesos per les autoritats competents, requeriran autorització prèvia del Delegat o Subdelegat del Govern de la província on tinguin lloc. Els organitzadors hauran de sol·licitar-la a través daquest enllaç almenys amb quinze dies d’antelació, facilitant informació suficient sobre els llocs de celebració, activitats a realitzar, dades sobre participants, armes a utilitzar i mesures de seguretat adoptades, tot això sense perjudici d’altres autoritzacions que procedeixin de les autoritats competents de l’Administració General de l’Estat, de les Comunitats Autònomes o de les Corporacions Locals.

Així mateix, l’article 153 del Reglament d’Armes estableix que en recreacions històriques, espectacles públics, filmacions i altres arts escèniques només es podran utilitzar armes d’alarma i senyals, armes acústiques i de salves i armes  inutilitzades, així com armes de col·leccionista com les que es refereix l’article 107.

Les ballestes, classificades pel Reglament d’Armes a la categoria 7ª 2, precisaran que el titular sigui posseïdor de Llicència d’Armes tipus “E”. Respecte els arcs, pertinents a la categoria 7ª 5, la seva adquisició requerirà l’acreditació davant l’establiment venedor i la seva consignació en els corresponents llibres de les respectives targetes esportives en vigor.

L’article 107 bis del Reglament d’Armes estableix que les armes acústiques i de salves només podran adquirir-se per armeries o empreses autoritzades per la Intervenció Central d’Armes i Explosius amb la finalitat de lloguer temporal a persones físiques o jurídiques pel seu ús concret en una recreació històrica, filmació, art escènica o espectacle públic amb els requisits i condicions determinades a l’article 149.3.

CONTACTES:

SUBDELEGACIÓ DEL GOVERN A GIRONA
Autoritzacions administratives
Avinguda 20 de Juny, 2
17001 - Girona
972 069 337
autoritzacions.girona@correo.gob.es

SUBDELEGACIÓ DEL GOVERN A BARCELONA
Autoritzacions administratives
Carrer Mallorca, 278
08037 - Barcelona
93 520 99 21
autorizaciones.barcelona@correo.gob.es

SUBDELEGACIÓ DEL GOVERN A LLEIDA
Autoritzacions administratives
Plaça De la Pau, 1
25007 - Lleida
973 959 000
autorizaciones.lleida@seap.minhap.es

SUBDELEGACIÓ DEL GOVERN A TARRAGONA
Autoritzacions administratives
Plaza Imperial Tarraco, 3
43005 - Tarragona
977 999 120
personal_sanciones.tarragona@correo.gob.es

Rodatges amb vehicles d’escena a la Zona de Baixes Emissions

En el cas que per motiu d’una filmació sigui necessari que un vehicle d’escena sense distintiu ambiental accedeixi a la Zona de Baixes Emissions en horari restringit, s'haurà de sol·licitar la inscripció al Registre per poder circular.

Podeu consultar aquí com fer-ho.

Assegurances i transport material

Assegurances

És recomanable treballar amb empreses d'assegurances habituades a tractar amb la indústria audiovisual. Barcelona Film Commission disposa d'un ampli directori d'empreses asseguradores especialitzades en el sector de la producció audiovisual. Tota producció ha de tenir una assegurança que cobreixi els riscos propis. Normalment, per poder obtenir determinats permisos de rodatge és necessari que la productora demostri que ha tramitat correctament l'assegurança.

Responsabilitat civil

L'assegurança de responsabilitat civil cobreix els possibles danys que el personal que treballa en una producció pot causar a terceres persones. L'assegurança es pot tramitar tant en una empresa local com en una empresa estrangera. Aquesta haurà de ser vigent des que comenci la producció fins que acabi el procés de postproducció, i és obligatòria en tots els rodatges.

Material enregistrat o negatiu i altres

Hi ha molts altres tipus d'assegurança. Es poden assegurar els possibles danys o la pèrdua del material enregistrat durant el rodatge, el transport o la postproducció. També, es poden assegurar els decorats, els vestits i la resta d'accessoris. També es poden gestionar, per motius de prevenció, assegurances per si les condicions climatològiques són desfavorables, per als cotxes i altres transports rodats, i per possibles accidents que pugui patir l'equip humà. En el directori d'empreses de Barcelona Film Commission, s'hi pot consultar una àmplia llista d'empreses asseguradores especialitzades en la producció audiovisual.

Coproducció i finançament

Associar-se amb una productora local

Sovint les empreses estrangeres s’associen amb una productora local i li deleguen la producció sobre el terreny, generalment mitjançant un contracte privat. Així, la pro­ductora local es fa responsable del desenvo­lupament del rodatge i en fa el servei durant la preproducció i la producció del projecte al territori català.

S’acostumen a pactar els honoraris de l’oficina espanyola per a la prestació dels seus serveis o bé s’arriba a un acord de coproducció.

Empreses i professionals

Comptem amb una gran quantitat de professionals i empreses de gran qualitat que poden fer realitzat les vostres produccions. Des de la producció fins a l’exhibició podeu comptar amb els professionals i les empreses del sector audiovisual català per emprendre el vostre projecte. Consulteu el Directori d'empreses i el Directori de professionals d'aquest web.

Fiscalitat i contractació

Duanes

Transport de material de rodatge entre països membres de la unió europea

Pel que fa als transports i les duanes entre paï­sos de la Unió Europea (UE), cal tenir present que no existeixen fronteres fiscals i que, per tant, tampoc no hi ha controls ni formalitats vinculades amb el transport de material. Tanmateix, és recomanable fer una declaració a la duana corresponent sobre el material transportat amb vista a possibles cobertures legals.

-Països membres de la ue:

Alemanya, Àustria, Bèlgica, Bulgària, Dinamar­ca, Eslovàquia, Eslovènia, Espanya, Estònia, Finlàndia, França, Grècia, Hongria, Irlanda, Itàlia, Letònia, Lituània, Luxemburg, Malta, Països Baixos, Polònia, Portugal, Regne Unit, Repúbli­ca Txeca, Romania, Suècia i Xipre.

-Previsions d’ampliació:

Antiga República Iugoslava de Macedònia, Croàcia, Islàndia i Turquia.

Entre països no membres de la Unió Europea: el Quadern ATA

La Cambra de Comerç i Indústria (o el seu equi­valent a cada país) o les agències d’importació i exportació tramiten aquest document que serveix per traslladar mercaderies i equipa­ments per realitzar treballs professionals, com poden ser els audiovisuals, i que substitueixen els documents estatals d’exportació i importació. Entre els avantatges d’utilitzar el Quadern ATA s’inclouen l’agilització dels tràmits duaners, el baix cost i la possibilitat de viatjar a diversos països amb el mateix document.

És important tenir en compte que el moviment de mercaderies dintre del territori duaner de la UE no requereix Quadern ATA, excepte la Comunitat Autònoma Canària, Ceuta i Melilla.

Més informació al web de la Cambra de Comerç.

Contractació

Treballar amb personal contractat en origen

Perquè els treballadors contractats en origen puguin desenvolupar la seva activitat laboral a Espanya, cal sol·licitar un permís de treball per a la Prestació Transnacional de Serveis a l’ambaixada d’Espanya o algun dels consolats espanyols en el país d’origen. No és neces­sària una llicència de negoci, a menys que es tingui intenció contractar residents espanyols. Si és el cas, cal que s’instal·lin a Espanya o bé contactin amb una empresa espanyola.

Per a la contractació de residents espanyols, regida per la legislació laboral espanyola i per dur a terme la logística a Espanya, es recomana contactar amb una empresa de serveis local.

Obrir una oficina

Obrir una oficina temporal

Per instal·lar-se provisionalment a l’Estat espanyol, qualsevol empresa productora de la Unió Europea (UE) s’ha d’inscriure al registre de la delegació d’Hisenda amb la documentació de la societat o persona física que la representi per obtenir un número d’identificació fiscal (NIF) amb el qual estarà obligat a complir les obligacions tributàries corresponents. Amb aquest document s’ha de donar d’alta al sistema de la Seguretat Social espanyol i també a l’Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE) a l’ajuntament o a la delegació d’hisenda del municipi on hagi d’exercir la seva activitat.

Obrir una a Espanya

Se segueix el mateix procediment que per crear una nova empresa. El primer pas és donar-se d’alta com a societat al registre corresponent i a la delegació d’hisenda per obtenir el número d’identificació fiscal (NIF); després, s’ha de donar d’alta de l’Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE) correspo­nent a l’activitat que vulgui desenvolupar i, fi­nalment, han de demanar l’alta a la Seguretat Social. Aquesta empresa és independent des del punt de vista legal, fiscal i financer, i està subjecta a la normativa vigent i al compli­ment de les obligacions tributàries.

Seguretat Social

La Seguretat Social vetlla per les necessitats de tots els ciutadans de l’Estat espanyol en cas de malaltia, maternitat, invalidesa, accidents de treball o malalties professionals. Tots els espanyols residents a l’Estat tenen dret a rebre atenció de la Seguretat Social, com també el tenen els familiars o assimilats que estiguin a càrrec seu.

Autorització per al treball de menors de 16 anys

Les persones menors de 16 anys poden treballar, de forma excepcional, en espectacles públics, sempre que el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ho autoritzi amb caràcter previ.
L'activitat no pot suposar un perill per a la salut física o psíquica del/de la menor, ni tampoc pot afectar a la seva formació.

Podeu consultar tota la informació referent al tràmit i sol·licitar el permís telemàticament a través d’aquest enllaç.

Òrgans competents del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

Direcció General de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball: +34 93 228 56 73
Serveis Territorials a Barcelona: +34 93 622 04 00
Serveis Territorials a Girona: +34 872 975 000
Serveis Territorials a Tarragona: +34 977 23 36 14
Serveis Territorials a Terres de l’Ebre: +34 977 44 81 01
Serveis Territorials a Lleida: +34 973 23 00 80
Serveis Territorials a Catalunya Central: +34 93 875 17 77

Cessió de drets

Drets de l'obra audiovisual

Drets d'autor

Qui és autor?

La propietat intel·lectual d'una obra literària, artística o científica correspon a l'autor pel sol fet de la seva creació. Autor, per tant, solament pot ser la persona física que crea una obra literària, artística o científica, i és a ell a qui correspon la propietat intel·lectual. La manera més senzilla d'acreditar la propietat d'una obra és la seva inscripció en el Registre de la Propietat Intel·lectual. Un cop registrada, l'autor té drets sobre l'obra.

Els autors d'una obra audiovisual

En les obres audiovisuals tenen la consideració d'autor:

 1. El director realitzador
 2. Els autors de la part literària: argument, guió, diàlegs, adaptació
 3. Els autors de les composicions musicals i lletristes

Quins són els drets?

Hi ha dos tipus de drets d'autor: els drets patrimonials i els drets morals.

Els drets patrimonials es poden cedir, i són els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació. Aquests drets s'expressen en diferents modalitats o suports d'explotació.

Els drets morals no es poden cedir i són els que fan referència al reconeixement d'autoria i integritat de l'obra creada, i són drets irrenunciables i inalienables. El productor audiovisual és la persona natural o jurídica que té la iniciativa i assumeix la responsabilitat d'una obra audiovisual. Correspon al productor el dret exclusiu d'autoritzar la comunicació pública, la reproducció i la distribució de l'enregistrament.

Cessió dels drets d'autor

Amb el contracte de producció de l'obra audiovisual es considera que resten cedits en exclusiva al productor els drets de reproducció, distribució i comunicació pública, així com els de doblatge o subtitulat de l'obra. La llei exigeix que tot contracte de cessió de drets es faci per escrit deixant clars els drets cedits, les modalitats d'explotació, els suports, el territori i la durada de la cessió. Normalment, la cessió de drets es fa en exclusivitat i/o per un període determinat d'anys. Tanmateix, es pot negociar també la no-exclusivitat.

Gestió dels drets d'autor

Cada cop que una obra audiovisual s'exhibeix en una sala o s'emet per televisió es generen drets d'autor. Abans de reclamar aquests drets s'ha de ser soci d'una societat d'autors i registrar l'obra audiovisual, indicant el percentatge que correspon a cadascun dels autors per la realització de l'obra. L'únic requisit és que l'obra s'ha d'estrenar o emetre en un mitjà que generi drets: una sala de cinema, un canal de televisió, etc. Amb el registre de l'obra, l'autor pot rebre els drets patrimonials que fixa la Llei de la propietat intel·lectual. Les entitats de gestió col·lectiva dels drets de les obres audiovisuals autoritzades pel Ministeri d'Educació, Cultura i Esport són la SGAE i la DAMA.

 • Societat General d'Autors i Editors (SGAE)
  Pg. de Colom, 6. 08002 Barcelona
  Tel. (+34) 93 268 90 00
  Fax (+34) 93 268 90 01
  http://www.sgae.es
   
 • Associació de Drets d'Autor de Mitjans Audiovisuals (DAMA)
  C/ Alcalá, 20, 2, Of. 215-217.
  28014 Madrid
  Tel. +34 91 531 49 94
  Fax +34 91 531 32 96
  dama@damautor.es
  http://www.damautor.es

Participació dels drets d'autor

Les dues entitats de gestió (SGAE i DAMA) han previst uns percentatges estàndards per al repartiment dels drets d'autor d'una obra. Tanmateix, totes dues donen prioritat a un pacte previ entre els diferents autors abans d'aplicar aquest percentatges. Els percentatges són els següents: - Un 25% correspon a la direcció - Un 50% correspon a la part literària (25% per a l'argument i 25% per al guió) - Un 25% correspon a la part musical

Clàusula de reserva de drets

Les entitats de gestió recomanen als autors d'obres audiovisuals que incloguin en els contractes de producció una clàusula de reserva de drets. El fet de no reservar els drets de comunicació fa que quedi oberta la possibilitat de deixar de percebre el 100 % dels ingressos i de quedar-se només amb la cinquena part (un 20 %) del total.

Drets dels intèrprets

Els drets dels intèrprets entesos en el sentit ampli, és a dir, els actors, les actrius i els intèrprets musicals que participen en l'execució d'una partitura estan regulats i tutelats per la legislació de la propietat intel·lectual.

A més, la llei els reconeix uns drets de caràcter patrimonial que es manifesten de la manera següent: - Autorització exclusiva de la reproducció directa o indirecta de les actuacions. - Autorització exclusiva de la comunicació pública de les actuacions. - Autorització exclusiva de la distribució de les còpies de les actuacions.

Així mateix, es reconeix a l'artista el dret de percebre una remuneració equitativa per la comunicació pública, el lloguer, el préstec i la còpia privada de l'obra audiovisual. Aquests drets i la remuneració corresponent són administrats per una entitat de gestió. En el cas dels actors i les actrius, l'entitat és Actors i Intèrprets. Societat de Gestió d'Espanya (AISGE) i, en el cas dels intèrprets, els artistes i els executants musicals, és Artistes, Intèrprets o Executants (AIE).

La durada d'aquests drets és de 50 anys des que es fa la interpretació o des que se'n divulga l'enregistrament. L'artista té altres drets semblants als drets morals de l'autor. Té dret a oposar-se que la seva actuació sigui mutilada, deformada o que pateixi qualsevol altre atemptat que pugui perjudicar el seu prestigi o la seva reputació. A més, també té dret a autoritzar en exclusiva el doblatge de la seva actuació en la seva llengua, i aquesta autorització s'ha d'atorgar de manera expressa. L'artista pot fer ús d'aquests drets morals durant tota la vida i, després de la seva mort, els seus hereus poden gaudir-ne durant 20 anys. La contractació dels actors i les actrius tant principals com secundaris i de repartiment s'ha de fer a partir d'un contracte laboral, a causa dels trets d'alienabilitat i de dependència que defineixen la relació establerta entre l'actor i la productora.

 • Actors i Intèrprets Societat de Gestió d'Espanya (AISGE)
  Consell de Cent, 433, pral. 1a.
  08009 Barcelona
  Tel. + (34) 93 412 76 22
  http://www.aisge.es/index.php
   
 • Artistes Intèrprets o Executants (AIE)
  Pl. d'Ibèria, 4. 08014 Barcelona
  Tel. (+34) 93 292 05 55
  http://www.aie.es

Drets del productor

S'entén per productor d'un enregistrament audiovisual la persona natural o jurídica que tingui la iniciativa i assumeixi la responsabilitat d'aquesta gravació. D'acord amb la legislació de la propietat intel·lectual, el productor audiovisual té els drets següents: - Correspon al productor de la primera fixació el dret exclusiu d'autoritzar la reproducció de l'original i de les seves còpies. - El productor té el dret d'autoritzar la comunicació pública de l'obra. - El productor també té el dret exclusiu d'autoritzar la distribució de l'original i de les còpies. Aquest dret es podrà transferir, cedir o ser objecte de concessió de llicències contractuals.

 • Entitat de Gestió de Drets dels Productors Audiovisuals (EGEDA)
  C/ Consell de Cent, 419, 2-1.
  08009 Barcelona
  Tel. (+34) 93 231 04 14
  http://www.egeda.es

Registre de la Propietat Intel·lectual

El Registre de la Propietat Intel·lectual és un organisme previst a la Llei de la propietat intel·lectual l'objectiu del qual és inscriure obres susceptibles de protecció en el registre competent. Es tracta d'un sistema per acreditar l'autoria d'una obra inscrita i per decidir a qui corresponen els drets d'explotació econòmica d'una obra. Hi ha un registre únic per a tot l'Estat espanyol, però té una estructura descentralitzada en forma de registres territorials. En el cas de Catalunya, el registre depèn del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. El registre d'una obra al Registre de la Propietat Intel·lectual és voluntari. Ara bé, la inscripció n'acredita l'autoria, i els drets d'explotació que se'n deriven duren tota la vida de l'autor i setanta anys més a partir de la seva mort o declaració de defunció. El símbol de copyright indica qui és el titular exclusiu del dret d'explotació d'una obra. Després del titular, cal apuntar-hi el lloc i la data de divulgació de l'obra. No cal fer cap gestió administrativa per fer servir aquest símbol. D'altra banda, totes les obres audiovisuals catalanes s'han de registrar a l'oficina del Dipòsit Legal de Catalunya. La seva funció principal és recollir i preservar el conjunt de la producció editada a Catalunya en qualsevol suport i facilitar-hi l'accés.

 • Registre de la Propietat Intel·lectual
  Gran Via de les Corts Catalanes, 184, baixos (Edifici la Campana)
  Tel. (+34) 93 363 28 75
  http://cultura.gencat.cat/rpi

Dades pel teu pressupost

Podeu consultar les últimes versions dels Convenis Col·lectius de la Indústria de Producció Audiovisual i les Taules salarials a l'apartat Descàrregues d'aquest web.